Javni oglas za dodjelu stipendija studentima na području Medžlisa Maglaj

Javni oglas za dodjelu stipendija studentima na području Medžlisa Maglaj

Javni oglas

za dodjelu stipendija studentima na području Medžlisa Maglaj

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu jedne stipendije redovnim studentima na području Medžlisa islamske zajednice Maglaj, za akademsku 2016/2017. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

da su državljani Bosne i Hercegovine,

da imaju prijavljeno prebivalište na području Medžlisa Islamske zajednice Maglaj,

da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,

da su redovni studenti, prvi put upisani na neku od godina studija,

da su njihovi roditelji ili staratelji članovi Islamske zajednice,

III

Iznos stipendije će biti 900,00 (devetstotina) KM i ista će se isplaćivati u iznosu od 100,00.-KM u periodu od 9 mjeseci.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web-stranici Medžlisa islamske zajednice Maglaj (www.medzlismaglaj.ba) ili se može preuzeti lično u prostorijama Medžlisa na adresi Viteška br 6, 74250 Maglaj,
2. ovjerenu fotokopiju lične karte,
3. uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana,
4. potvrdu o redovnom studiju, ne stariju od 30 dana,
5. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini),
6. ovjerenu kućnu listu,
7. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ili potvrdu o školovanju),
8. izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu (koja nije starija od 5 dana).

VI

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu: Medžlis IZ-e Maglaj, ul. Viteška br. 6, 74250 Maglaj

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK:

dr. Mirsad Hasanić,s.r.